Đơn đăng ký

CÁC MẪU ĐƠN
I/ Đơn đăng kí học:
1/ Tiếng Hàn giao tiếp
2/ Tiếng Trung giao tiếp
3/ Tiếng Nhật giao tiếp
4/ Tiếng Anh giao tiếp
5/ Tiếng Pháp giao tiếp
6/ Tin học văn phòng
II/ Đơn đăng kí Luyện thi
1/ Luyện thi A, B, C tiếng Anh
2/ Luyện thi A2, B1, B2, C1 tiếng Anh – ĐHSP HCM
3/ Luyện thi A, B, C Tiếng Pháp
4/ Luyện thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản
5/ Luyện thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao
6/ Luyện thi chứng chỉ TOEIC (Quốc tế)
7/ Luyện thi chứng chỉ IELTS (Quốc tế)
8/ Luyện thi chứng chỉ TOPIK I, II, III
9/ Luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3
10/ Luyện thi chứng chỉ HSK I, II, III
III/ Đơn đăng ký dự thi
1/ Thi A, B, C tiếng Anh
2/ Thi A, B, C Tiếng Pháp
3/ Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản
4/ Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao
5/ Thi A2, B1, B2, C1 tiếng Anh – ĐHSP HCM
6/ Thi chứng chỉ TOEIC (Quốc tế)
7/ Thi chứng chỉ IELTS (Quốc tế)

Tham gia bình luận: